Pua ke kō, kū mai ka heʻe

When the sugarcane blossoms, the octopus appears.


cultivate, flourish, inefficient, potion, system, essentials, dye, stewardship, descend, mana, kamaʻāina, limu, malihini, makaʻāinana, kuaʻāina, mālama ʻāina, wao akua, wao kanaka, kula, kahakai, ma uka, ma kai, Papahānaumoku, Wākea, ʻaʻo, aku, hala