malihini

a stranger or newcomer; someone unfamiliar with a place or custom


cultivate, flourish, inefficient, potion, system, essentials, dye, stewardship, descend, mana, kamaʻāina, limu, makaʻāinana, kuaʻāina, mālama ʻāina, wao akua, wao kanaka, kula, kahakai, ma uka, ma kai, Papahānaumoku, Wākea, Pua ke kō, kū mai ka heʻe, ʻaʻo, aku, hala