entangled

to become tangled


ulana lau hala, durable, kūkaʻa, midrib, fossilized, pliable, kua , kūkaʻa , wīhaku