fossilized

to become a fossil


ulana lau hala, durable, kūkaʻa, midrib, entangled, pliable, kua , kūkaʻa , wīhaku