durable

strong, able to last


ulana lau hala, kūkaʻa, midrib, fossilized, entangled, pliable, kua , kūkaʻa , wīhaku