ulana lau hala

plaiting or weaving lau hala


durable, kūkaʻa, midrib, fossilized, entangled, pliable, kua , kūkaʻa , wīhaku