wayside

the area beside a path or walkway


aboriginal, entity, ethnic, geographic, naturalization, rally, savvy, lāhui kanaka, lāhui ʻōiwi, makaʻāinana, mēheuheu, moʻomeheu, nāki