rally

to call people together for a common cause


aboriginal, entity, ethnic, geographic, naturalization, savvy, wayside, lāhui kanaka, lāhui ʻōiwi, makaʻāinana, mēheuheu, moʻomeheu, nāki