naturalization

the process of becoming a citizen


aboriginal, entity, ethnic, geographic, rally, savvy, wayside, lāhui kanaka, lāhui ʻōiwi, makaʻāinana, mēheuheu, moʻomeheu, nāki