entity

an independent being, a coherent thing


aboriginal, ethnic, geographic, naturalization, rally, savvy, wayside, lāhui kanaka, lāhui ʻōiwi, makaʻāinana, mēheuheu, moʻomeheu, nāki