aboriginal

native to the land, original inhabitants


entity, ethnic, geographic, naturalization, rally, savvy, wayside, lāhui kanaka, lāhui ʻōiwi, makaʻāinana, mēheuheu, moʻomeheu, nāki