perfumes

a scent or odor prepared from an extract


adorn, akua, ʻeʻepa, hohoa, iʻe kuku, iwi kūpuna, kāhuna hole iʻe kuku, kuku kapa , kumu, loea