iʻe kuku

a special four-sided kapa beater with designs


adorn, akua, ʻeʻepa, hohoa, iwi kūpuna, kāhuna hole iʻe kuku, kuku kapa , kumu, loea , perfumes