crustacean

a type of animal known as an arthropod, that often have shells called exoskeletons. Crabs, shrimp, and lobsters are well-known examples of crustaceans.


alphabetic literacy, assimilate, biological, bolstered, coalesce, geological, grammatical, indigenous, language of instruction, linguistic, mission, passionate, kekeke , kuanaʻike , liliuewe , māmalaʻōlelo , moʻokalaleo , mua puka , muli puka , neʻekau , pāpaka , pāpāʻōlelo , pilinaʻōlelo , piwa hoʻonāwaliwali , ʻāhilu , ʻāmio , ʻimi loa , ʻōiwi