Ulana Lau Hala Chapter Vocabulary

1 ) ulana lau hala plaiting or weaving lau hala
2 ) durable strong, able to last
3 ) kūkaʻa bundled roles of prepared lau hala
4 ) midrib main vein of the leaf, which runs down the center of each leaf
5 ) fossilized to become a fossil
6 ) entangled to become tangled
7 ) pliable easily bent, not stiff
8 ) kua ke aʻa nui o waenakonu o ka lau, i like me ka nīʻau o ka lau niu a me ka iwi o ka lāʻī
9 ) kūkaʻa he pōkaʻa i wili ʻia ai nā lau hala ma ka pōʻai
10 ) wīhaku he mea i paʻa ma ka pōhaku mai ka wā kahiko loa mai