Lomilomi Chapter Vocabulary

1 ) lomilomi Hawaiian massage
2 ) digest to process food in the body into a form that can either be absorbed or eliminated
3 ) intentions reasons, objectives
4 ) māui ka ʻeha o ka ʻami a kuʻekuʻe paha i kekahi ʻano hana hikiwawe
5 ) ʻoʻoleʻa no ke kino, ke paʻa ka mākala