Lāhui Chapter Vocabulary

1 ) aboriginal native to the land, original inhabitants
2 ) entity an independent being, a coherent thing
3 ) ethnic having to do with a people who are linked by culture, language, genealogy, etc
4 ) geographic having to do with the natural features, populations, etc. of an area
5 ) naturalization the process of becoming a citizen
6 ) rally to call people together for a common cause
7 ) savvy effortlessly knowledgeable about something
8 ) wayside the area beside a path or walkway
9 ) lāhui kanaka ka poʻe like o ka ʻōlelo, ka mēheuheu, ka moʻomeheu a me ka moʻokūʻauhau
10 ) lāhui ʻōiwi ka poʻe o ke kūʻauhau Hawaiʻi; ka poʻe o ka ʻōlelo, ka mēheuheu, ka moʻomeheu a me ka moʻokūʻauhau Hawaiʻi
11 ) makaʻāinana he lālā no kekahi aupuni
12 ) mēheuheu ka hana kuluma a i ʻole ka lawena kuluma o kekahi poʻe
13 ) moʻomeheu ka manaʻo, ka hana, ka lawena, ka noʻeau, a pēlā wale aku o kekahi poʻe
14 ) nāki he hui kanaka i pili ma ka ʻohana, ka ʻōlelo, ka mēheuheu, a me ka manaʻo